Veelgestelde vragen

Alles wat je over bewindvoering wilt weten

Als je het hebt over bewind en bewindvoering dan gaat het eigenlijk altijd om beschermingsbewind.

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel. Je kan een periode in jouw leven meemaken waarin je niet meer goed voor je geldzaken kan zorgen. Dat kan komen door lichamelijke of psychische klachten. Of als je hoge schulden hebt of het moeilijk vind om goed met je geld om te gaan, bijvoorbeeld na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding.

De maatregel Bewind beschermt je dan.
De rechter wijst dan een bewindvoerder aan die helpt om alle geldzaken weer op orde te krijgen.

In deze animatie van de Rechtspraak wordt uitgelegd hoe bewind precies werkt.

Animatie over bewindvoering gemaakt door de Rechtspraak

Bewind is een hele ingrijpende maatregel doordat je niet meer zelfstandig over je geldzaken kan beslissen. Het vraagt veel vertrouwen in de bewindvoerder aan wie je jouw geldzaken uit handen geeft. Het is goed om te weten dat de rechter via de rekening en verantwoording jaarlijks controleert of jouw bewindvoerder je geldzaken goed beheert.

Wij vinden het daarom belangrijk om eerst kennis te maken, zodat je weet wie DKV Bewindvoering is en wat wij voor je kunnen doen. Een kennismaking is altijd vrijblijvend! Ga voor meer informatie naar onze contact pagina!

Je kunt alleen bewind aanvragen voor mensen die volwassen – dus ouder dan 18 jaar – zijn.
En die een periode in hun leven meemaken waarin zij niet meer goed voor hun geldzaken kan zorgen.

Dat kan komen door lichamelijke of psychische klachten.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Paul over zijn vrouw met dementie of het verhaal van Ahmet en Amina over hun zoon met een verstandelijke beperking.

Of als je hoge schulden hebt of het moeilijk vind om goed met je geld om te gaan, bijvoorbeeld na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De aanvraag bewind is dan vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden. Een problematische schuldsituatie is de situatie dat iemand zijn schulden niet zal kunnen blijven afbetalen of is gestopt met afbetalen. In ieder geval een situatie waarin niet binnen 36 maanden alle schulden betaald kunnen worden (met een betalingsregeling). Het bestaan van een enkele betalingsachterstand die naar verwachting binnen een redelijke tijd kan worden afgelost valt hier dus niet onder.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Chantal en Mia.

Bewind aanvragen kan alleen via een rechter. De rechter beslist of bewind een goede maatregel is om iemand te beschermen.

Soms komt het voor dat iemand niet zelf toestemming kan geven om bewind aan te vragen. De aanvraag kan dan ook gedaan worden door andere belanghebbenden, zoals een echtgenoot of partner, kinderen of andere familieleden. In de wet staat welke familieleden belanghebbenden zijn. Omdat bewind een ingrijpende maatregel is worden de aanvragers (de verzoekers), betrokkenen en belanghebbenden gehoord, zo nodig op de verblijfplaats van de betrokkene als iemand niet in staat is zelf naar de rechter toe te gaan.

Als je bewind wilt aanvragen is de eerste stap dat je contact opneemt met een bewindvoerder.
De bewindvoerder bespreekt dan met jou of bewind voor jouw geschikt is.

Als het antwoord ja is gaat de bewindvoerder samen met jou een aantal documenten invullen zodat je bewind kunt aanvragen. Dit zijn documenten zoals het verzoek tot onderbewindstelling, de bereidverklaring en het plan van aanpak. Je hoeft dit bij DKV Bewindvoering nooit alleen te doen. Alleen het zetten van je handtekening moet je uiteindelijk zelf doen.

Het verzoek tot onderbewindstelling

Dit is altijd een standaardformulier. Dit formulier bestaat uit een aantal vragen die ingevuld moeten worden.

 1. De gegevens van de rechter van jouw woonplaats.
 2. De gegevens van de verzoeker: dit zijn de gegevens van de aanvrager. Dit kun je zelf zijn, maar ook jouw echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel of een ouder/stiefouder/grootouder/kind/kleinkind of een broer/zuster/oom/tante/neef/nicht of een voogd/curator/bewindvoerder/mentor.
 3. De gegevens van de persoon ten behoeve van wie het verzoek wordt gedaan: hier vul je de persoonlijke gegevens in van degene voor wie je de maatregel vraagt. Indien het bewind wordt verzocht voor een echtpaar, moet je per persoon een exemplaar invullen en gezamenlijk indienen.
 4. Aankruisen wat voor verzoek het is.
 5. Verzoek tot onderbewindstelling. De onderbewindstelling wordt slechts op één van de gronden uitgesproken. Je moet uitleggen waarom de aangekruiste grond van toepassing is.
  Te benoemen bewindvoerder(s). Hier vul je de persoonlijke gegevens van de bewindvoerder(s) in.
 6. Verzoek tot mentorschap (invullen indien van toepassing).
 7. Belanghebbenden bij dit verzoek: partner en kinderen. Hier vul je de persoonlijke gegevens van echtgenoot/echtgenote of andere levensgezel in. Als je dat zelf bent, dan vul je achter ‘naam’, ‘zie verzoeker’ in. Hier vul je ook de persoonlijke gegevens van de meerderjarige kinderen in.
 8. Andere belanghebbenden bij dit verzoek. Dit punt hoef je alleen in te vullen als je geen echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel en ook geen kinderen hebt. Je vult dan de persoonlijke gegevens van je ouders, broers en zusters in. Omdat bewind een ingrijpende maatregel is wordt hen gevraagd wat zij hiervan vinden. Als er geen contact is of andere reden waarom je niet wilt dat zij iets weten van het bewind kun je dat ook invullen.

Bijlagen bij het verzoek

Bereidverklaring.

De voorgestelde bewindvoerder moet niet alleen verklaren dat hij bereid is om benoemd te worden tot bewindvoerder. Een bewindvoerder moet ook een aantal verklaringen afleggen.

Verklaring.

Eventueel een verklaring van een deskundige waaruit kan worden opgemaakt dat onderbewindstelling noodzakelijk is. Denk aan een verklaring van een arts, maar bijvoorbeeld ook een indicatiebesluit of een rapportage van een gedragsdeskundige kan als deskundigenverklaring gelden.

Akkoordverklaring.

Een verklaring van de nog in leven zijnde naaste familieleden, waaruit blijkt, dat zij akkoord gaan met het verzoek en de voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor. Zo’n verklaring hoef je niet mee te sturen als de echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel en familie op de zitting aanwezig zullen zijn. In elk geval moeten de echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner andere levensgezel en meerderjarige kinderen laten weten wat zij van de
gevraagde maatregel(en) vinden. Zijn er geen echtgenoot/ echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel en
ook geen meerderjarige kinderen, dan moeten de ouders en meerderjarige broers en zusters laten weten wat zij van de
gevraagde maatregel vinden.

Schuldenlijst.

Als de reden van aanvraag van het bewind problematische schulden of verkwisting is, moet je ook een (voorlopige) schuldenlijst bijvoegen. De bewindvoerder maakt deze voor je.

Plan van aanpak.

Samen met de bewindvoerder vul je het Plan van Aanpak in. Je spreek samen af hoeveel geld je per week te besteden hebt. Dit is je leefgeld. En dat kun je besteden zoals jij wilt. In het plan van aanpak staat hoe de bewindvoerder jouw financiële zaken gaat beheren. Je schrijft op wat de bewindvoerder gaat doen om inkomsten en uitgaven te optimaliseren. Daarnaast schrijf je op hoe jullie aan de slag gaan met je (niet) problematische schulden. Welke schulden er zijn en voor welke schulden ga je een regeling afspreken. Dit schrijf je op in het Aanvullend Plan van Aanpak. Verder leg je alle afspraken schriftelijk in het plan van aanpak vast die van belang zijn voor het bewind. Zoals afspraken over communicatielijnen: hoe en hoe vaak is er contact. Ook spreek je met je bewindvoerder spaardoelen af en maak je afspraken over vakantiegeld en kinderbijslag.

Wil je bewind aanvragen en weten of DKV Bewindvoering jouw bewindvoerder kan zijn?
Neem contact op of maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

De kosten van bewind bestaan uit de aanvraagkosten (griffierecht), de aanvangskosten, de maandkosten en de bijzondere kosten.

Aanvraagkosten – griffierecht

Voor het aanvragen van bewind betaal je griffierecht. Griffierechten zijn kosten voor de behandeling van jouw aanvraag door de rechter.

Wettelijk vastgestelde kosten aanvang en maand

De kosten van bewind zijn wettelijke geregeld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.
De beloning wordt periodiek aangepast. De rechter bepaalt uiteindelijk de hoogte van de toegekende beloning.

Het uitgangspunt van de Regeling beloning is, dat de regeling een forfaitair karakter heeft. Dit betekent dat je een vast bedrag per maand betaalt (gebaseerd op een gemiddelde en niet op het daadwerkelijke aantal uren van het bewind).

Als het bewind in de eerste helft van de maand (de 15e of daarvoor) start, mag de bewindvoerder een hele maand in rekening brengen. Als het bewind ingaat in de tweede helft van de maand (de 16e of later), mag de bewindvoerder een halve maand in rekening brengen. De benoeming gaat in op de dag na de verzending van de benoemingsbeschikking, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

Indien het bewind eindigt in de eerste helft van de maand, mag de bewindvoerder een halve maand in rekening brengen.
Als de taak eindigt in de tweede helft van de maand mag de bewindvoerder een hele maand in rekening brengen.

Het doen van de lopende belastingaangiften vallen onder de maandbeloning.

Een actueel overzicht van de kosten van je hier.

Bijzondere kosten

Een bewindvoerder kan een extra vergoeding aanvragen als je verhuisd. Deze werkzaamheden vallen dus niet onder de normale werkzaamheden: een verhuisbedrijf inschakelen, een schoonmaakploeg inhuren en dergelijke. De administratieve werkzaamheden die gepaard gaan met een verhuizing horen tot de normale taak van een bewindvoerder.

Bij een beschermingsbewind met problematische schulden heeft het de voorkeur wanneer de gemeente de schuldhulpverlening uitvoert. Indien de bewindvoerder de schuldhulpverlening zelf uitvoert, moet hij voldoen aan de eisen van het minnelijk traject. De bewindvoerder is niet verplicht om tot schuldhulpverlening over te gaan. Hij maakt hierover afspraken met jou. De afspraken leggen jullie vast in het plan van aanpak.

Je betaalt de beloning in verband met problematische schulden tijdens de WSNP en de MSNP, ook als dit tot stand komt door een gemeentelijk saneringskrediet.

De taken van de bewindvoerder beginnen pas als de rechter de bewindvoerder aanstelt.

Inventariseren – de boedelbeschrijving

De eerste taak van de bewindvoerder is het inventariseren van al jouw bezittingen. Dit zijn je bankrekeningen, maar ook bijvoorbeeld je auto of motor. De bewindvoerder schrijft dat op in een boedelbeschrijving. De boedelbeschrijving is dus een overzicht van al jouw bezittingen en schulden bij het begin van het bewind.

De bewindvoerder moet de boedelbeschrijving binnen vier maanden na de start van het bewind bij de rechter inleveren. De boedelbeschrijving is altijd volgens een standaard formulier. De bewindvoerder ondertekent de boedelbeschrijving. Als je de boedelbeschrijving kunt begrijpen en te beoordelen, moet jij dit formulier ook ondertekenen. Als er sprake is van problematische schulden moet de bewindvoerder ook een aanvullend plan van aanpak maken en inleveren.

Bankrekeningen openen

De bewindvoerder begint met het openen van bankrekeningen:
– een beheerrekening: voor alle vaste lasten
– een leefgeldrekening: voor alle uitgaven die je zelf doet, zoals het kopen van boodschappen
– een spaarrekening: om geld te reserveren voor bijzondere uitgaven of voor vakanties en feestdagen
Je oude bankrekening wordt geblokkeerd en het saldo wordt overgemaakt op je nieuwe rekeningen.
Je nieuwe bankrekeningen staan gewoon op jouw naam, alleen de bewindvoerder beheert deze voor jou.

Inkomsten en uitgaven op orde

Een andere taak van de bewindvoerder is kijken of je inkomen op orde is. Zijn alle toeslagen of voorzieningen aangevraagd die nodig zijn of kan er nog inkomen of bijzondere bijstand aangevraagd worden? De bewindvoerder maakt een budgetplan en betaalt de vaste lasten.

Wat zijn dus de taken van je bewindvoerder:

 • de bewindvoerder bepaalt het bedrag waarmee je jouw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen kunt doen
 • wil je een grote aan- of verkoop doen van bijvoorbeeld een auto of woning, dan heb je de goedkeuring van jouw bewindvoerder en mogelijk de rechter nodig. Dat geldt ook als u je contract wilt afsluiten. Want deze stappen kunnen gevolgen hebben voor jouw geldzaken
 • je blijft handelingsbekwaam; je houdt bijvoorbeeld het gezag over kinderen onder de 18 jaar, mag zelf een testament schrijven en kunt stemmen bij verkiezingen
 • de bewindvoerder kan je voor jouw bescherming laten vermelden in het Centraal Curatele en Bewindsregister (CCBR) (en de rechtbank kan de registratie regelen als je geld verspilt of door schulden in de problemen zit), zodat bedrijven alleen na goedkeuring van jouw bewindvoerder contracten met je kunnen aangaan
 • de bewindvoerder vermeldt het bewind in het handelsregister (kvk.nl) als je een onderneming hebt en in het kadaster (kadaster.nl) als je een eigen woning of een stuk land hebt
 • als er sprake is van schulden, dan moet die bewindvoerder de schulden zo snel mogelijk in kaart brengen
  Vaak betekent dat dan ook dat de bewindvoerder naar de gemeente gaat om de schulden op te lossen.
 • de bewindvoerder moet er altijd voor zorgen dat je financiën goed blijven lopen.

Jaarlijkse taken van je bewindvoerder

De bewindvoerder legt elk jaar verantwoording af aan jou en aan de kantonrechter. Hij doet dit door een verslag uit te brengen aan de rechtbank, zodat de rechter kan controleren of alles goed is verlopen.

Wij vertellen je graag in een persoonlijk gesprek meer over wat wij precies voor jou kunnen doen!

Een persoon of bedrijf dat voor drie of meer personen werkt, is een professionele bewindvoerder. Professionele bewindvoerders moeten aan kwaliteitseisen voldoen. De beoordeling of je daaraan voldoet doet het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) bij de rechtbank Oost-Brabant.

Het LKB beoordeelt uitsluitend of de professionele bewindvoerder voldoet aan de kwaliteitseisen.
De lokale kantonrechter beoordeelt de individuele aanvragen voor bewind.

In het besluit kwaliteitseisen staan eisen over:

 • werving van medewerkers
 • integriteit
 • opleiding
 • scholing
 • begeleiding
 • klachtenregeling
 • bedrijfsvoering

De bewindvoerder heeft minimaal:
a. een passend HBO-diploma of
b. een passend MBO-4 diploma of een passend HAVO- of VWO-diploma en tenminste twee jaar werkervaring

Passende opleidingen zijn:

Wetenschappelijk Onderwijs (bachelor)

 • Bedrijfseconomie 
 • Bedrijfskunde 
 • Economie en Bedrijfseconomie 
 • Fiscaal Recht 
 • Fiscale Economie 
 • Notarieel Recht 
 • Rechtsgeleerdheid

Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

 • Accountancy 
 • Bedrijfseconomie 
 • Bedrijfskunde (MER) 
 • Deurwaardersopleiding 
 • Finance and Control 
 • Financial Services Management 
 • Fiscaal recht 
 • HBO-Rechten 
 • Leraar (bedrijfs)economie 2de graad 
 • Sociaal Juridische Dienstverlening 
 • SPD (bedrijfsadministratie)

Medewerkers van een bewindvoerder (bijvoorbeeld een assistent of administratief medewerker) heeft ten minste een diploma van een passende MBO-4, HAVO, VWO of HBO opleiding. De bewindvoerder is altijd eindverantwoordelijke voor deze medewerkers.

Jaarlijks stelt een accountant een accountantsverklaring en een accountantsverslag op. De accountant doet daarbij op basis van steekproeven dossieronderzoek. De rechtbank controleert de verklaring en het verslag.

De bewindvoerder en de medewerkers moeten een verklaring omtrent gedrag overleggen (VOG) met het specifieke screeningsprofiel nr. 55 Juridische dienstverlening of 95 Financiële dienstverlening. Aandachtspunten bij de VOG aanvraag zijn:
1. met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
2. met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan
3. budgetbevoegdheid hebben en
4. beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten)

Met een klacht over jouw bewindvoerder kun je terecht bij je bewindvoerder zelf, (meestal) bij een branche organisatie of bij de rechter.

Interne klachtenregeling

DKV Bewindvoering werkt in nauw overleg met jou en streeft ernaar in goede harmonie met je samen te werken om jouw doel te bereiken: van een – saldo naar een + saldo. 

Je kunt ons ook altijd bereiken. Dus gaan er dingen niet zoals je zou willen, aarzel dan niet om dat aan te geven. Zodat je samen met je bewindvoerder kunt bekijken hoe het beter kan. Je bewindvoerder werkt altijd via onze Gedragscode.

Heb je desondanks een klacht? Laat dat dan aan je bewindvoerder weten. Je klacht wordt behandeld volgens ons klachtenreglement. Deze waarborgt dat je klacht eerlijk en objectief wordt beoordeeld.

Alle bewindvoerders hebben een interne klachtenregeling.

Klachtenregeling Branche organisatie

Als je bewindvoerder is aangesloten bij een branche organisatie kun je met je klacht meestal ook terecht bij de branche organisatie.
DKV Bewindvoering is aangesloten bij de NBBI.

Klachtenregeling bij de Rechtbank

Als je er met de bewindvoerder of de branche organisatie niet uitkomt kun je ook bij de rechter een klacht indienen. De rechter beoordeel jouw klacht. De rechter vraagt de bewindvoerder meestal eerst om een schriftelijke reactie en kan indien nodig een zitting bepalen om jouw klacht te bespreken.

Je kunt het de rechter ook laten weten als je een andere bewindvoerder wilt hebben. Je mag de rechter ook vragen het bewind te stoppen. Het hangt van de situatie af of de rechter met jouw verzoek akkoord gaat. Meer informatie vind je hier.

Soms klikt het niet meer met je bewindvoerder en lukt het niet om dit op te lossen. Als het echt niet lukt kun je een andere bewindvoerder zoeken en vragen om een wijzing van bewindvoerder.

Wijziging van bewind

Een verzoek tot wijziging van de bewindvoerder beoordeelt de rechter ook. Als de bewindvoerder dit verzoek indient, ontvang jij, de bewindvoerder en de andere belanghebbenden hiervan bericht. Als jij het verzoek indient krijgen de bewindvoerder en belanghebbenden hiervan bericht en worden zij over dit verzoek gehoord.

Je kunt ook een andere professionele bewindvoerder benaderen met de bedoeling om van bewindvoerder te veranderen. De aangezochte bewindvoerder moet dan eerst contact opnemen met de bestaande bewindvoerder om de situatie te bespreken. Pas daarna kun je een verzoek tot ontslag en benoeming bij de rechter indienen. Bij het verzoek moet de aangezochte bewindvoerder een schriftelijke reactie van de bestaande bewindvoerder te voegen, zodat duidelijk is dat dit contact heeft plaatsgevonden.

Een wijziging van bewindvoerder kan ook plaatsvinden vanwege ontslag van de bestaande bewindvoerder of vanwege het overlijden van de bestaande bewindvoerder.

Wil je overstappen van bewindvoerder of heb je andere vragen over opheffing of wijziging? Neem gerust contact met ons op!

Hoelang het bewind duurt bepaalt de kantonrechter en hangt af van de reden van het bewind.

Sinds 1 januari 2021 wordt een schuldenbewind voor een periode van 5 jaar ingesteld. Schuldenbewind is meestal een tijdelijke maatregel, totdat je schuldenvrij bent en weer zelf je financiën kunt doen. Het bewind kan ook eerder dan die termijn stoppen. Als dit niet lukt kunnen wij de rechter vragen de reden van het bewind aan te passen.

Bewind vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden is voor onbepaalde tijd. De reden hiervoor is dat geestelijke omstandigheden, zoals een licht verstandelijke beperking of dementie niet genezen.

Samenvattend, het bewind eindigt pas als de rechter dat zegt, als je een andere bewindvoerder krijgt of als je overlijdt.

Opheffing bewind

Een verzoek tot opheffing moet je indienen bij de rechter. De rechter hoort jou, de bewindvoerder en belanghebbenden. Voor de behandeling van dit verzoek moet je griffierecht betalen.

Indien de kantonrechter het bewind opheft, moet de bewindvoerder binnen twee maanden na de datum van opheffing van het bewind de eindrekening en -verantwoording aan jou afleggen.

Op het moment dat je er klaar voor bent bespreken wij dit met je. Wij maken dan samen afspraken om uit te stromen. Als je alle stappen van het uitstroom traject succesvol hebt doorlopen vragen wij samen opheffing van het bewind.

Wijziging van bewind

Een verzoek tot wijziging van de bewindvoerder beoordeelt de rechter ook. Als de bewindvoerder dit verzoek indient, ontvang jij, de bewindvoerder en de andere belanghebbenden hiervan bericht. Als jij het verzoek indient krijgen de bewindvoerder en belanghebbenden hiervan bericht en worden zij over dit verzoek gehoord.

Je kunt ook een andere professionele bewindvoerder benaderen met de bedoeling om van bewindvoerder te veranderen. De aangezochte bewindvoerder moet dan eerst contact opnemen met de bestaande bewindvoerder om de situatie te bespreken. Pas daarna kun je een verzoek tot ontslag en benoeming bij de rechter indienen. Bij het verzoek moet de aangezochte bewindvoerder een schriftelijke reactie van de bestaande bewindvoerder te voegen, zodat duidelijk is dat dit contact heeft plaatsgevonden.

Een wijziging van bewindvoerder kan ook plaatsvinden vanwege ontslag van de bestaande bewindvoerder of vanwege het overlijden van de bestaande bewindvoerder.

Wil je overstappen van bewindvoerder of heb je andere vragen over opheffing of wijziging? Neem gerust contact met ons op!

Een bekend misverstand over bewind is dat je niets meer over je geld te zeggen hebt als je onder bewind staat.
Het antwoord op deze vraag is zowel ja als nee.

Je zoekt namelijk zelf een bewindvoerder waar je mee wil samenwerken. Samen met de bewindvoerder maak je afspraken over je geld. Deze afspraken schrijf je op in het Plan van Aanpak. Je spreek samen af hoeveel geld je per week te besteden hebt. Dit is je leefgeld. En dat kun je besteden zoals jij wilt.

De rechter benoemt vervolgens de bewindvoerder.

Het Plan van Aanpak

In het plan van aanpak staat hoe de bewindvoerder jouw financiële zaken gaat beheren. Je schrijft op wat de bewindvoerder gaat doen om inkomsten en uitgaven te optimaliseren. Daarnaast schrijf je op hoe jullie aan de slag gaan met je (niet) problematische schulden. Welke schulden er zijn en voor welke schulden ga je een regeling afspreken. Dit schrijf je op in het Aanvullend Plan van Aanpak.

Verder leg je alle afspraken schriftelijk in het plan van aanpak vast die van belang zijn voor het bewind. Zoals afspraken over communicatielijnen: hoe en hoe vaak is er contact. Ook spreek je met je bewindvoerder spaardoelen af en maak je afspraken over vakantiegeld en kinderbijslag.

Tijdens het bewind heb je toestemming van je bewindvoerder nodig om overeenkomsten te sluiten.
Je kunt dus niet zomaar spullen kopen of verkopen, of een nieuw telefoonabonnement afsluiten, of een huurovereenkomst sluiten. Voor het kopen van eten en drinken, kleding, verzorgingsproducten van je leefgeld heb je uiteraard geen toestemming nodig. Dit bepaal je helemaal zelf.

Meer weten? Neem contact met ons op!