Met deze privacyverklaring geeft DKV Bewindvoering invulling aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DKV verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u, wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Dat is nodig om ons werk als bewindvoerder of budgetbeheerder of budgetcoach te doen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Welke gegevens verwerken wij?

DKV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken;

– Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
– BSN nummer, geboortedatum en geboorteplaats
– Burgerlijke staat, gegevens gezinssituatie
– IBAN
– Gegevens over uw inkomsten, uitgaven en verplichte aangifte(s)
– Gegevens over eventuele schulden
– Indien relevant voor de uitvoering van het bewind of budgetbeheer zullen wij ook medische gegevens vastleggen.
– Andere bijzondere gegevens die van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Waar bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen, en leggen wij vast in een digitaal en/of papieren dossier. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving of in het archief. Daarnaast liggen er gegevens vast in applicaties(computersystemen)die wij gebruiken. Met leveranciers van die applicaties hebben wij een verwerkingsovereenkomst, waarin onder andere de beveiliging van de gegevens is afgesproken. Alleen medewerkers van DKV krijgen toegang tot uw gegevens.

DKV maakt gebruik van de volgende applicaties;

Onview
Onview wordt gebruikt voor de primaire bedrijfsprocessen. Daarbij moet u denken aan het bewaken van uw budget, het verrichtten van betalingen, het registreren van schulden en betalingsregelingen en het afleggen van verantwoording.

Othomatic
Othomatic wordt gebruikt voor de financiële administratie van DKV.

Microsoft Outlook
Voor het opslaan van binnenkomende en uitgaande correspondentie met als internetprovider XS4all.

RABO/SNS
Internetbankieren van de bank(en), waar uw beheerrekening, leefgeldrekening en spaarrekening lopen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan één jaar na het laatste contact, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of- in het geval van bewindvoering wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder zijn benoemd.

In geval van benoeming door de kantonrechter of indien er een overeenkomst budgetbeheer tot stand is gekomen, houden wij ons aan de wettelijke dossierbewaartermijn van 7 jaar.

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

DKV verstrekt uw gegevens alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u hier zelf om verzoekt.
Wij leggen verantwoording over het bewind af aan u en aan de kantonrechter. Dit is zo bepaalt in de Wet. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen.

Ten behoeve van de audit voor het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt (onder toezicht van de bestuurder(s)) aan de accountant inzage gegeven in alle dossiers. De accountant heeft geheimhoudingsplicht. Als u wilt dat andere personen(bijvoorbeeld hulpverleners of familieleden) inzage krijgen in uw dossier, dan dient u ons schriftelijk of per e-mail toestemming te geven om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail intrekken, zonder opgaaf van reden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding ontvangen hebben. Als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bewindvoering@dkvnieuwegein.nl.
Wij zullen dan binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.

Beveiliging

DKV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bewindvoering@dkvnieuwegein.nl.