03. Hoe kun je bewind aanvragen?

Als je bewind wilt aanvragen is de eerste stap dat je contact opneemt met een bewindvoerder.
De bewindvoerder bespreekt dan met jou of bewind voor jouw geschikt is.

Als het antwoord ja is gaat de bewindvoerder samen met jou een aantal documenten invullen zodat je bewind kunt aanvragen. Dit zijn documenten zoals het verzoek tot onderbewindstelling, de bereidverklaring en het plan van aanpak. Je hoeft dit bij DKV Bewindvoering nooit alleen te doen. Alleen het zetten van je handtekening moet je uiteindelijk zelf doen.

Het verzoek tot onderbewindstelling

Dit is altijd een standaardformulier. Dit formulier bestaat uit een aantal vragen die ingevuld moeten worden.

  1. De gegevens van de rechter van jouw woonplaats.
  2. De gegevens van de verzoeker: dit zijn de gegevens van de aanvrager. Dit kun je zelf zijn, maar ook jouw echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel of een ouder/stiefouder/grootouder/kind/kleinkind of een broer/zuster/oom/tante/neef/nicht of een voogd/curator/bewindvoerder/mentor.
  3. De gegevens van de persoon ten behoeve van wie het verzoek wordt gedaan: hier vul je de persoonlijke gegevens in van degene voor wie je de maatregel vraagt. Indien het bewind wordt verzocht voor een echtpaar, moet je per persoon een exemplaar invullen en gezamenlijk indienen.
  4. Aankruisen wat voor verzoek het is.
  5. Verzoek tot onderbewindstelling. De onderbewindstelling wordt slechts op één van de gronden uitgesproken. Je moet uitleggen waarom de aangekruiste grond van toepassing is.
    Te benoemen bewindvoerder(s). Hier vul je de persoonlijke gegevens van de bewindvoerder(s) in.
  6. Verzoek tot mentorschap (invullen indien van toepassing).
  7. Belanghebbenden bij dit verzoek: partner en kinderen. Hier vul je de persoonlijke gegevens van echtgenoot/echtgenote of andere levensgezel in. Als je dat zelf bent, dan vul je achter ‘naam’, ‘zie verzoeker’ in. Hier vul je ook de persoonlijke gegevens van de meerderjarige kinderen in.
  8. Andere belanghebbenden bij dit verzoek. Dit punt hoef je alleen in te vullen als je geen echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel en ook geen kinderen hebt. Je vult dan de persoonlijke gegevens van je ouders, broers en zusters in. Omdat bewind een ingrijpende maatregel is wordt hen gevraagd wat zij hiervan vinden. Als er geen contact is of andere reden waarom je niet wilt dat zij iets weten van het bewind kun je dat ook invullen.

Bijlagen bij het verzoek

Bereidverklaring.

De voorgestelde bewindvoerder moet niet alleen verklaren dat hij bereid is om benoemd te worden tot bewindvoerder. Een bewindvoerder moet ook een aantal verklaringen afleggen.

Verklaring.

Eventueel een verklaring van een deskundige waaruit kan worden opgemaakt dat onderbewindstelling noodzakelijk is. Denk aan een verklaring van een arts, maar bijvoorbeeld ook een indicatiebesluit of een rapportage van een gedragsdeskundige kan als deskundigenverklaring gelden.

Akkoordverklaring.

Een verklaring van de nog in leven zijnde naaste familieleden, waaruit blijkt, dat zij akkoord gaan met het verzoek en de voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor. Zo’n verklaring hoef je niet mee te sturen als de echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel en familie op de zitting aanwezig zullen zijn. In elk geval moeten de echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner andere levensgezel en meerderjarige kinderen laten weten wat zij van de
gevraagde maatregel(en) vinden. Zijn er geen echtgenoot/ echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel en
ook geen meerderjarige kinderen, dan moeten de ouders en meerderjarige broers en zusters laten weten wat zij van de
gevraagde maatregel vinden.

Schuldenlijst.

Als de reden van aanvraag van het bewind problematische schulden of verkwisting is, moet je ook een (voorlopige) schuldenlijst bijvoegen. De bewindvoerder maakt deze voor je.

Plan van aanpak.

Samen met de bewindvoerder vul je het Plan van Aanpak in. Je spreek samen af hoeveel geld je per week te besteden hebt. Dit is je leefgeld. En dat kun je besteden zoals jij wilt. In het plan van aanpak staat hoe de bewindvoerder jouw financiële zaken gaat beheren. Je schrijft op wat de bewindvoerder gaat doen om inkomsten en uitgaven te optimaliseren. Daarnaast schrijf je op hoe jullie aan de slag gaan met je (niet) problematische schulden. Welke schulden er zijn en voor welke schulden ga je een regeling afspreken. Dit schrijf je op in het Aanvullend Plan van Aanpak. Verder leg je alle afspraken schriftelijk in het plan van aanpak vast die van belang zijn voor het bewind. Zoals afspraken over communicatielijnen: hoe en hoe vaak is er contact. Ook spreek je met je bewindvoerder spaardoelen af en maak je afspraken over vakantiegeld en kinderbijslag.

Wil je bewind aanvragen en weten of DKV Bewindvoering jouw bewindvoerder kan zijn?
Neem contact op of maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak.