1. Algemene bepalingen

Deze gedragscode is bindend voor alle medewerkers van DKV Bewindvoering. 

De gedragscode is openbaar.

 

2. Verhouding tot de klant

De houding van de bewindvoerder tegenover zijn klant is gebaseerd op eerbiediging van diens persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede op de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen. De bewindvoerder heeft de plicht zijn cliënt zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking hebbende bewindvoering en klachtrecht.

Indien de bewindvoerder wordt opgeroepen als getuige zal hij per geval beoordelen, of hij zich op grond van het voorgaande dient te beroepen op het in de Nederlandse Wetgeving neergelegde verschoningsrecht van getuigen.

 

De bewindvoerder is zich bewust van de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust (door het geven van aanwijzingen) als onbewust (als rolmodel) grote invloed uit kan oefenen op zijn cliënt en mogelijk ook op derden. Daarom is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.

 

Hij informeert zijn cliënt en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld de betalende instantie) desgevraagd en zonder terughoudendheid welke opleiding c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij zijn dienstverlening. Hij heeft daartoe een actueel curriculum vitae beschikbaar. Het handelen van de bewindvoerder is conform de wettelijk omschreven uitvoeringstaken van de bewindvoerder.

 

3. Verhouding tot anderen

De bewindvoerder is tot samenwerking met anderen bereid wanneer de vraagstelling dit noodzakelijk maakt en voor zover de beroepscode dit toelaat. Daarbij zal hij/zij tegenover hen die uit hoofde van een ander beroep bemoeienis hebben met de cliënt begrip tonen voor de inbreng van gegevens van deze beroepsbeoefenaren.

 

De bewindvoerder is bereid zijn technische inzichten en ervaring als bewindvoerder ten diensten te stellen van collega’s en eveneens zijn eigen opvattingen daaraan te toetsen.

 

De bewindvoerder houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op het gebied van bewindvoering, onder meer door lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, en/of het gebruik maken van

mogelijkheden van intercollegiale toetsing.

 

4. Belangenverstrengeling

De bewindvoerder neemt geen klanten aan die familie zijn of personen met wie een vriendschapsbetrekking of anderszins persoonlijke betrekking bestaat.

 

De bewindvoerder neemt van derden geen geld, geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van deze derde kan beïnvloeden. De bewindvoerder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de onder bewind gestelde.

 

5. Informatie

De bewindvoerder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. De bewindvoerder houdt naar zijn klant geen informatie achter die de klant betreffen. De bewindvoerder verstrekt aan derden slechts die informatie die van belang is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het handelen van de bewindvoerder dient inzichtelijk te zijn, zodat een optimale verantwoording mogelijk is en zowel de controlerende medewerkers als de onder bewind gestelde volledig inzicht hebben in het handelen van de bewindvoerder en zijn beweegredenen daarbij. Als wij informatie over uw situatie hebben ontvangen, gebruiken wij dit enkel voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt. Wij gebruiken hiervoor de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

 

6. Aannemen van geschenken

De bewindvoerder neemt geen geschenken van zijn klanten aan.

 

7. Integer

Het is natuurlijk mogelijk dat wij van u dingen te horen krijgen die in strijd met de wet zijn, die u schade toebrengen, die schade toebrengen aan anderen of die uw situatie onevenredig benadelen. Wij zullen dan met u bespreken welke oplossingsrichtingen er zijn, welke beslissing wordt genomen en met wie de gebeurtenis moet worden gedeeld om schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Wij hebben de plicht om alle gebeurtenissen zoals die beschreven staan in het Wetboek voor Strafrecht, te melden bij de politie. Wij zullen dit altijd vooraf met u bespreken. Indien u dergelijk handelen voortzet kan de bewindvoerder besluiten ontslag als uw bewindvoerder te vragen.

 

8. Grenzen

Dat wij u serieus nemen betekent ook dat wij grenzen stellen aan wat wij als acceptabel gedrag zien. Als u bijvoorbeeld ernstige bedreigingen jegens ons uit of ander ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont, zal hier altijd aangifte van worden gedaan bij de politie. Daarnaast zullen wij met u bespreken of het nodig is om de kantonrechter te vragen ons te ontslaan van onze taak als uw bewindvoerder.